Dendrologické posudky

Postup spracovania Dokumentu starostlivosti o dreviny a dendrologických prieskumov:

Od 23. mája 2013 sme zapísaný pod číslom F115/2013 ako fyzická osoba (Ing. Zuzana Takáčová) v zozname odborne spôsobilých osôb podľa §55 zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a sme tak oprávnené vyhotovovať nasledovné dokumentácie ochrany prírody a krajiny:Dokumenty starostlivosti o dreviny: poskytuje prehľad o rozmiestnení, kvalite a ekologickom, krajinotvornom, estetickom a kultúrno-historickom význame drevín v katastrálnom území obce a je podkladom na zabezpečenie starostlivosti o dreviny, rozhodovanie orgánov ochrany prírody a pri uplatňovaní náhradnej výsadby za vyrúbané dreviny.

Dendrologické posudky a dendrologické prieskumy : spracované podľa platnej vyhlášky MŽP SR. č. 24/2003 Z. z. o spoločenskom ohodnocovaní drevín v znení neskorších zmien a predpisov.

Podľa § 17 ods. 8c, uvedenej vyhlášky je predmetom hodnotenia – druh dreviny, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje, alebo výmeru krovitého porastu. Zdravotný stav je vyjadrený indexom poškodenia. Návrh spoločenskej hodnoty je spracovaný podľa §36 vyhlášky MŽP č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Výsledná spoločenská hodnota sa vypočíta tak, že sa spoločenská hodnota uvedená v prílohe č. 33 vyhlášky vynásobí súčinom prirážkových indexov uvedených v prílohe č. 35.

V zmysle § 47 ods.4a až 4j zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa súhlas na výrub drevín nevyžaduje:

 • Na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m2
 • pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa ohlásenia výrubu
 • na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách76a) a záhradkárskych osadách,
 • pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody77) na majetku
 • ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov,78)
 • ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak ho vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody,
 • ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny,
 • na dreviny inváznych druhov podľa § 7b ods. 2,

 

(V zmysle § 47 ods. 4 h) zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa súhlas na výrub drevín nevyžaduje na dreviny inváznych druhov podľa § 7b ods. 2. Inváznymi druhmi drevín sú podľa prílohy č. 2a vyhlášky pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima), javorovec jaseňolistý (Negundo aceroides), beztvarec krovitý (Amorpha fruticosa)a kustovnica cudzia (Lycium barbarum). V predmetnej prílohe je uvedený aj spôsob ich odstraňovania.)

na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom78a) a plantáže vianočných stromčekov a okrasných drevín,

na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný [§ 15 ods. 1 písm. e) a § 16 ods. 1 písm. a)].

Ustanovenie odseku 4písm. a) sa nepoužije v prípade, ak drevina rastie na území s druhým alebo tretím stupňom ochrany, na cintorínoch alebo ako súčasť verejnej zelene.

Ten, kto z dôvodov uvedených v odseku 4 písm. b) a d) drevinu vyrúbal, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín orgánu ochrany prírody najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu. Lehotu na výsadbu nových ovocných drevín podľa odseku 4 písm. b) môže orgán ochrany prírody na základe odôvodnenej žiadosti podanej pred uplynutím stanovenej lehoty predĺžiť, najviac však o šesť mesiacov.

Výrub stromov a krovín rastúcich mimo lesa sa môže vykonať len v čase mimo vegetačného obdobia od 1. októbra do 31. marca.

Návrh náhradnej výsadby za vyrúbané dreviny podľa (§ 48 ods. 1 zákona o ochrane prírody).

Orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín na vopred určenom mieste, a to na náklady žiadateľa; uprednostňuje pritom geograficky pôvodné a tradičné druhy. Ak žiadateľ nie je vlastníkom pozemku, na ktorom sa náhradná drevina vysadila, môže mu orgán ochrany prírody uložiť i starostlivosť o ňu, najviac však na dobu troch rokov. Ak nemožno uložiť náhradnú výsadbu, orgán ochrany prírody uloží finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny (§ 95).

Náhradnú výsadbu a starostlivosť o náhradnú drevinu podľa odseku 1 na pozemku, ktorý nie je vo vlastníctve žiadateľa o výrub dreviny, možno uložiť len s predchádzajúcim súhlasom vlastníka dotknutého pozemku.

Podľa § 95 ods. 3 písm. d) sa pri rozhodovaní o náhradnej výsadbe za vyrúbané dreviny uplatňuje aj spoločenská hodnota drevín vypočítaná podľa § 36 a 37 vyhlášky

 

Prehľad základných právnych predpisov k ochrane drevín:

 • Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

 

Neskoršími predpismi na úrovni zákona, v ktorých boli ustanovené podstatné zmeny na úseku ochrany drevín sú najmä:

 • Zákon č. 506/2013 Z. z. súčinnosťou od 1. januára 2014
 • Zákon č. 198/2014 Z. z. súčinnosťou od 1. septembra 2014
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov(ďalej len „vyhláška“)

 

Neskoršími predpismi na úrovni vyhlášky, v ktorých boli ustanovené podstatné zmeny na úseku ochrany drevín sú najmä:

 • Vyhláška č. 158/2014Z. z. súčinnosťou od 15. júna 2014

 

Dôvod spracovania dendrologického prieskumu a posudku:

 • Spracovaná dokumentácia – dendrologický prieskum, posudok sa použije na rozhodnutie o výrube drevín pre účely územného rozhodnutia alebo stavebného povolenia.
 • Spracovaná dokumentácia dokladuje existujúce zastúpenie listnatých stromov a krovitých skupín v riešenom území, ich druhovú skladbu, priestorové umiestnenie a sadovnícku hodnotu

 

Dokumentáciu vypracujeme v digitálnej forme vo formátoch pdf a dwg. Na základe vlastného terénneho prieskumu dendrologicky hodnoteného územia, spracujeme sprievodnú správu (textové a tabuľkové dokumenty), ktorých hlavným výstupom je vyčíslenie spoločenskej a upravenej hodnoty za stromy a kry rastúce v riešenom území.

 

Na sprievodnú správu nadväzuje grafická – výkresová časť.

 • Výkres súčasného stavu
 • Výkres plán výrubu
 • V prípade záujmu o vypracovanie dendrologického prieskumu nás kontaktujte

 

REFERENCIE:

 • 2012
 • 09/2012 Dendrologický prieskum„Obytný súbor D/1, Obytná zóna Brižite – sever, Bratislava -Dúbravka“, dokumentácia k územnému rozhodnutiu
 • 2013
 • 02/2013 Dendrologický prieskumDomov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA
 • 08/2013 Dendrologický prieskum„Obytný súbor D, cast D/2, Obytná zóna Brižite – sever, Bratislava – Dúbravka“, dokumentácia k územnému rozhodnutiu
 • 08/2013 Dendrologický prieskumBytový dom Laskonka 1, Dúbravka, dokumentácia k územnému rozhodnutiu
 • 09/2013 Dendrologický posudokPosúdenie poškodenia stromov orezom, rodinná záhrada Myjavská ul., Bratislava
 • 11/2013 Dendrologický prieskum„VDJ a ČS Baníková- kompletná rekonštrukcia objektu“
 • 2015
 • 01/2015 Dendrologický prieskum„OBYTNÝ SÚBOR C – TERASOVÝ DOM“, Bratislava Dúbravka, dokumentácia k územnému rozhodnutiu
 • 02/2015
 • RODINNÝ DOM KOLLÁR,SUCHÁ ULICA BRATISLAVA, návrh náhradnej výsadby za vyrúbané dreviny
 • 09/2015 Dendrologický prieskumZhodnotenie súčasného zdravotného stavu, prevádzkovej bezpečnosti, stupňa poškodenia a dlhodobej perspektívy (životnosti) drevín rastúcich pri bytovom dome na Humelovej ulici 6-8, Bratislava I
 • 2016
 • 04/2016 – Dendrologický prieskum“ Polyfunkčný objekt L2″ – Dúbravka, dokumentácia k územnému rozhodnutiu

 

Cenu za spracovanie dendrologického posudku/prieskumu Vám Vieme povedať až po zhodnotení náročnosti spracovania dokumentácie (cena za dielo je stanovená od počtu hodnotených stromov, miesta hodnotenia a od náročnosti spojenej s výrubovým konaním).

 

zdielať:

Facebook
Twitter
Pinterest